Yleiset myyntiehdot

1. Soveltamisala

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan.

2.2 Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on hyväksynyt myyjän tarjouksen. Kun tarjousta ei ole tehty, niin kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen
saapumisesta myyjälle.
c) Sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antamisesta
d) Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta

3.2 Toimitusehdot

Ex Works – Noudettuna myyjän varastosta. (Ellei muuta ole erikseen sovittu)

Oy Lining Ab perii pientoimituslisän 30€ jokaisesta nettohinnaltaan alle 250€ (alv 0%) tilaukseta.

3.3 Takuu

Toimitetuille tuotteille on voimassa ko. tuotteiden valmistajan ehtojen mukainen takuu, joka yleensä merkitsee virheellisen tuotteen vaihtamista virheettömään. Mikäli tuotteessa havaitaan takuuaikana virhe, myyjän vastuu rajoittuu virheellisen tuotteen korjaamiseen tai virheellisen tuotteen vaihtamiseen virheettömään. Myyjä vastaa ainoastaan tuotteelle itselleen tehdyistä korjaustöistä tai uuden tuotteen toimittamisesta, ei muista virheen korjaamiseen tai tuotteen vaihtamiseen liittyvistä kustannuksista. Takuuajan jälkeen myyjä on vapaa vahingonkorvausvastuusta.
Takuu ei koske virheellisen tuotteen aiheuttamia välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

3.4 Vakuutus

Myyjä ei vakuuta lähetyksiä.

3.5 Vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä tavaran virheellisyydestä tai vajauksesta aiheutuneita välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

3.6 Tavaran ominaisuudet

Tavaran ominaisuuksien osalta myyjän vastuu rajoittuu myyjän antamiin tietoihin.

4. Ostajan oikeudet

4.1 Myyjän viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tästä syystä myöhästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Muista syistä johtuvien viivästysten sattuessa on ostaja oikeutettu ainoastaan peruuttamaan tilauksen tai vielä toimittamatta olevan osan siitä.
Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

4.2 Viivästyksen seuraamukset

Jos viivästys johtuu myyjän laiminlyönnistä, ostaja voi vaatia, mikäli hän on vahinkoa kärsinyt välittömien vahinkojen osalta vahingonkorvausta, joka on alalla vallitsevan käytännön mukainen, kuitenkin enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 7,5 %:iin tavaran arvosta.
Myyjä ei vastaa mahdollisista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

4.3 Virheellinen tavara, reklamaatio aika

Jos tavarassa on virhe, eikä se johdu ostajasta, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 8 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Myyjä ei vastaa virheen aiheuttamista mahdollisista välillisistä tai välittömistä vahingoista.
Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5. Ostajan velvollisuudet

5.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

5.2 Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisävero, tuontimaksut, tai muut tavaran toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen toimituspäivää. Hinnantarkistuksesta on ilmoitettava ostajalle.

5.3 Kauppahinnan suorittaminen

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan 14 pv mukaan, ellei erikseen ole toisin sovittu. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä.

5.4 Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa 8 %. Myyjällä on viivästyskoron lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

5.5 Palautukset

Tavaroiden palautukset hyväksytään ainoastaan edellyttäen, että
- toimitus ei ole tilauksen mukainen tai
- tavara on viallinen ja että
- tavara palautettu tai ilmoitus virheestä on tehty viimeistään 8 päivän kuluttua tavaran vastaanottamisesta.
Muista syistä tapahtuva palautus otetaan vastaan vain jos asiasta on etukäteen sovittu ja niistä hyvitetään enintään hankintahinta – 30 %. Rahdin maksaa ostaja. Palautettavan tavaran on oltava hyvin pakattu ja sen mukana on oltava lähetysluettelo, josta käy ilmi seuraavat seikat:
- tavaranimike ja määrä
- palautuksen syy
- kenen kanssa palautuksesta on sovittu
- myyjän lähetyskirja ja/tai laskun numero
- toivomus toimenpiteistä (hyvitys, vaihto ym.)
Muussa tapauksessa emme vastaa siitä, että palautusta voidaan selvittää. Tavaran palautusta ei hyväksytä:
- jos ostaja, ostajan henkilökunta tai ostajan varastointi on aiheuttanut vahingon
- jos kyseessä on erikoistilaus (ostajan mittojen tai piirustusten mukaiset tuotteet).
Kuljetuksen aikana vahingoittuneesta tavarasta on ostajan tehtävä ilmoitus tavaran toimittajalle.

6. Sopimuksen purkaminen

6.1 Ostajan oikeus sopimuksen purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

6.2 Tilauskaupan peruuttaminen

Mikäli ostaja syystä riippumatta peruuttaa kaupan tekemänsä tilauksen jälkeen, on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle täysimääräisenä kaikki myyjälle toimituksen valmistelusta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien työkustannukset, varastointi, tavaroiden tilaamisesta ja kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset sekä muut mahdolliset kustannukset
Ostajalla ei ole myyjästä riippumattomasta syystä oikeutta peruuttaa sellaista tavaraa koskevaa tilausta, joka on erityisesti valmistettava tai hankittava ostajaa varten (KL 52§).

6.3 Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten voidaan päätellä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti.
Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta myyjä voi täyttää sopimuksen. Myös tapaukset, joissa ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan oikeuttavat myyjän purkamaan kaupan.

7. Vahingonkorvausvastuu

Myyjä ei ole sopimusrikkomuksen tapahtuessa velvollinen korvaamaan mitään välillisiä tai välittömiä vahinkoja.

8. Omistusoikeus

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu, ellei muuta erikseen ole sovittu. Ellei erikseen sovittu, ostajalla ei ole oikeutta ottaa tavaraa käyttöön ennen koko kauppahinnan maksua.

9. Sovellettava oikeus ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan, ellei toisin ole sovittu, myyjän kotipaikan alioikeudessa Suomen lakia noudattaen.

Tehdessään tilauksen on ostaja hyväksynyt edellä mainitut myyntiehdot.

Anna määrä:

Lisää